תכשיטי צבאן מאחלים לכם חג שמח!

תקנון שימוש באתר

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר https://zaban.co.il (להלן: “האתר“). האתר מנוהל ומופעל על-ידי קורל המילניום בע”מ, ח.פ 513569368 (להלן: “מפעיל האתר“). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

1.2 תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת.

2. הגדרות

באתר זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:

מפעיל האתרקורל המילניום בע”מ ח.פ 513569368 ;
משתמשכל מי שיבחר לעשות שימוש בשירותים הניתנים על ידי מפעיל האתר, בין באתר עצמו ובין בכל דרך אחרת והעומד בדרישות הכשירות הנקובות בסעיף 4.1 שלהלן;
מדיניות הפרטיותמדיניות הפרטיות של מפעיל האתר הניתנת לעיון מטה;
השירותיםכהגדרתם בסעיף 3.1 להלן;
חוק הכשרות המשפטיתחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962;
חוק הבזקחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982;
חוק הגנת הפרטיותחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981;
חוק הגנת הצרכןחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981;

3. תנאי השימוש והשירותים הניתנים במסגרת האתר

3.1 האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

3.1.1 גלישה ועיון בתכנים שונים.

3.1.2 רכישת מוצרים ו/או שירותים.

3.1.3 שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

3.1.4 הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

(להלן: “התכנים ו/או השירותים“).

3.2  מובהר כי מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר ומפעיל האתר יהיה רשאי לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

3.3  מובהר, כי מפעיל האתר רשאי לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף מפעיל האתר  בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן“), אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמו הטוב ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

3.4 תנאי השימוש, ביחד עם מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר מהווים את המסמכים המהותיים של מערכת היחסים המשפטית שבין הצדדים והמסדירים את השימוש בשירותי האתר והשימוש במערכת על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בעבור המשתמש.

3.5 מפעיל האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לעשות כל שינוי בתנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות לרבות באופן של מחיקה ו/או הוספה של תנאים חדשים. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר.

3.6  השימוש באתר, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

4. תנאי אכשרה

4.1 משתמש הרשאי להשתמש בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר הינו כזה העומד בכל התנאים הבאים באופן מצטבר כדלקמן: רשאי להירשם למערכת ולקבל שירותים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

4.1.1 לא הוכרז כפסול דין בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית ו/או כל דין אחר (אם המשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס);

4.1.2 בעל תעודת זהות תקפה;

4.1.3 בעל כתובת בישראל (באם הינו מעוניין לקבל את הפריטים שיירכשו לביתו);

4.1.4 בעל תיבת דוא”ל תקינה;

4.1.5 בעל כרטיס אשראי בבעלותו תקף ופעיל;

4.1.6 בעל מספר טלפון ישראלי פעיל הניתן דרכו ליצור קשר עם המשתמש;

4.2 בעשיית השימוש בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר המשתמש מסכים כי מפעיל האתר  רשאי לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

4.3 מפעיל האתר רשאי להפסיק את מתן השירותים, כולם או חלקם, בכל דרך שתיראה לו לנכון ובלבד שמשתמשים ששילמו על השירותים יזכו לקבל את השירותים במלואם או לחלופין יזכו להשבת הסכום ששולם על ידם למפעיל האתר.

4.4 מפעיל האתר יהיה רשאי לחדול ממתן השירותים למשתמש ספציפי אם זה עשה אחד או יותר מהעניינים הבאים:

4.4.1 המשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות;

4.4.2 המשתמש הפך להיות חסוי בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית;

4.4.3 המשתמש לא עמד בחיוביו הכספיים כלפי מפעיל האתר;

5. הרכישה באתר

5.1 האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת תכשיטים מבין התכשיטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.

5.2 כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את התכשיט או השירות. עבור כל תכשיט או שירות המוצע באתר יוצג “דף תכשיט” בו יופיעו פרטי התכשיט לרבות מידע גמלוגי (ככל ונדרש על פי כל דין) או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף התכשיט“).

5.3 מפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לעדכן את דף התכשיט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת ובלבד שמי שביצע הזמנה והשלימה בהתאם לאמור לעיל קודם למועד השינוי יקבל את הזמנתו בהתאם לתנאים ששרו טרם ביצוע השינוי האמור.

5.4 מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות בקשר עם הצבעים ו/או הגוונים המופיעים בתמונות ו/או גודל התכשיטים ובין התכשיטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי התכשיטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב או כל מסך אחר.

5.5 המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

5.6 על מנת לבצע רכישה באתר, יתכן ויידרש המשתמש לבחור סיסמא ו/או שם משתמש, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל מפעיל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“).

5.7 מסירת פרטים כוזבים בכוונת מכוון עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

5.8 המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך (אלא אם כן ניתנה הסכמתו במועד אחר לרבות בעת רכישת תכשיטים בחנויות מפעיל האתר ו/או בעת הצטרפות למועדון החברים שלו).

5.9  במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

5.10 המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (כלומר בוצעה על ידי המשתמש הזמנה לרבות מסירת פרטים נכונים ומלאים והזמנה זו אושרה על ידי חברת האשראי) יכונו להלן: “התכשיטים והשירותים הנרכשים“.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

5.11 עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב על פי הנהוג בין גופים אלו.

5.12 במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהתכשיטים הנרכשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

5.13 במקרה של תכשיט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה מפעיל האתר רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה.

5.14 הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעיל האתר וזאת עד 5 ימי עבודה ממועד השלמת הזמנת התכשיטים ו/או השירות. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעיל האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

5.15 מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

6. אספקת המוצר

6.1 המשתמש רשאי לבחור באספקת התכשיטים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת התכשיטים אל חנות מחנויות מפעיל האתר או ליעדי מסירה קבועים מראש על פי בחירתו ובכפוף לאפשרויות שיינתנו לו בעת מעמד השלמת ההזמנה והרכישה.

7. אספקה לבית המשתמש

7.1 מפעיל האתר יספק למשתמש את התכשיטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“). אספקת התכשיטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 5 ימי עסקים למעט ישובים מרוחקים).

7.2  מפעיל האתר אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת התכשיטים מחוץ לשטחי ישראל במסגרת ביצוע והשלמת ההזמנה באתר.

7.3 ככלל, לא תתאפשר אספקת תכשיטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

7.4 מפעיל האתר אינו מחויב לספק את התכשיטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

7.5 אספקת התכשיטים לביתו של המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.

7.6 דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

8. אספקה לאחת חנויות מפעיל האתר ברחבי הארץ

8.1 אספקת התכשיטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים).

8.2 התכשיטים יסופקו לחנות מפעיל האתר שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן או יצוין על ידי המשתמש באתר במועד ביצוע והשלמת ההזמנה.

8.3 עם הגעת התכשיטים המוזמנים לחנות מפעיל האתר שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג מפעיל האתר קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת התכשיטים לחנות. המשתמש יאסוף את התכשיטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות.

8.4 מפעיל האתר ישמור את התכשיטים בחנות האמורה למשך 14 ימים.

8.5 במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף התכשיטים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז יהיה מפעיל האתר רשאי לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר בקשר עם ביטול העסקה.

8.6 במקרה של אספקת התכשיטים לחנות מפעיל האתר ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

8.7 זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

8.8 מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים במפעיל האתר. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ככול ואספקת התכשיטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת התכשיטים במקרים הבאים:

8.8.1 עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או מקרי חירום של בריאות הציבור ו/או כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת מפעיל האתר.

8.8.2 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית מפעיל האתר יהיה רשאי לספק את התכשיטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

8.8.3 מובהר, כי מפעיל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר התכשיטים אינם נמצאים במלאי. אם תכשיטים מסוימים חסרים במלאי, מפעיל האתר ימסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

8.9 מובהר כי אספקת התכשיטים (בחנות מפעיל האתר או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר. מוסכם כי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש אמצעי זיהוי נוספים סבירים, על פי שיקול דעתו, כתנאי למסירת התכשיטים לידי המשתמש.

9. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינן של מפעיל האתר בלבד ו/או של צד שלישי, שהרשה למפעיל האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעיל האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. למען הסר ספק, ניתן לשתף את “דף התכשיט” עם כל צד ג’ שהוא באמצעות שליחת קישור לכתובת דף התכשיט.

10. אבטחת מידע

10.1 מפעיל האתר, פועל בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לו על ידי המשתמשים, ככל וזה יועבר באמצעות האתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי מפעיל האתר ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר של מפעיל האתר לא ייפרץ על ידי צד ג’.

10.2 כל עוד מפעיל האתר יפעל באופן סביר הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי המשתמש למפעיל האתר ובכלל זה שימוש בלתי מורשה בכרטיס האשראי של המשתמש.

11. אחריות על התכשיטים

11.1 לתכשיטים הנמכרים על ידי מלווה תעודת אחריות שתוקפה הינו שנה אחת ממועד ביצוע ההזמנה.

11.2 ניתן לעיין בתעודת האחריות כאן.

11.3 בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, בנוסף לתעודת האחריות תסופק עם התכשיט גם תעודה גמולוגית.

11.4 יובהר כי הממצאים בתעודה הגמולוגית הנ”ל שתסופק ביחד עם התכשיט הנרכש הינם על פי הערכה בלבד אשר בוצעה ע”י מפעיל האתר על פי מיטב ניסיונו ומומחיותו ובהתאם לציוד העומד לרשותו, ייתכן, כי התכשיט נשוא התעודה יוערך באופן שונה על ידי אנשי מקצוע אחרים.

12. הגבלת אחריות

12.1 מפעיל האתר עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

12.2 ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי מפעיל האתר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

12.3 המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמפעיל האתר אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

12.4 מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

12.4.1 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

12.4.2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

12.4.3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

12.4.4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

12.4.5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

12.4.6 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

12.4.7 שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למפעיל האתר, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי מפעיל האתר עקב שיבוש כאמור.

12.4.8 אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

13. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

14. שינויים באתר והפסקת השירות

14.1 מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ואת היקפם וזמינותם של השירותים בו.

14.2 מפעיל האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים כאלה או אחרים לפי החלטתו.

14.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

14.4 מפעיל האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים כולם או מקצתם. מפעיל האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויותיהם של משתמשים באתר שכבר נרשמו ושילמו עבור השירותים.

15. תשלומים והפסקת ההתקשרות

15.1 ברכישה של מוצר ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת התכשיט או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
במקרים מסוימים ייתכן ותקופת הביטול תהא ארוכה יותר והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

15.2 התשלום יבוצע באמצעות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לרבות פרטי כרטיס האשראי והכל כפי שתואר לעיל.

15.3 היות ועסקת ההתקשרות בין מפעיל האתר לבין המשתמש הינה “עסקת מכר מרחוק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן אזי שבעשיית השימוש בשירותים הניתנים על ידי מפעיל האתר ובאישור תנאי שימוש אלו מאשר המשתמש כי תנאי שימוש אלו עונים על הגדרת “המסמך” הנקובה בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

15.4 כל משתמש שיעשה שירות בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

15.5 להלן תמצית כללי הביטול (הכללים המלאים של תנאי הביטול נקובים בחוק הגנת הצרכן העומד לעיון הציבור באתר משרד הכלכלה והתעשייה):

15.5.1 ברכישה של מוצר ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת התכשיט או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

15.6 ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל האתר בלבד, באמצעות דוא”ל [email protected] בהודעת הביטול יציין המשתמש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר כרטיס האשראי שסיפק במועד רכישת השירותים.

15.7 במקרה של ביטול רכישת השירותים שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה, יהיה רשאי מפעיל האתר לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.

15.8 תנאי לביטול העסקה הינו השבת התכשיט למפעיל האתר בצירוף חשבונית הרכישה (או אספקת פרטים מספקים לצורך זיהוי הרכישה) במי מחנויותיו (בכפיפות להיות החנות פתוחה ובתיאום מראש עם מפעיל האתר), במקום מושבו של מפעיל האתר או באמצעות שירות שליחויות על חשבון המשתמש.

15.9 כל תכשיט שנרכש במסגרת האתר ניתן להחליפו בתכשיט אחר וזאת תוך 30 ימים מקבלת התכשיט על ידי המשתמש. במקרה של החלפה עלות מסירת התכשיט החדש למשתמש והשבת התכשיט המוחלף למפעיל האתר תחול על חשבון המשתמש בלבד.

15.10 תנאי נוסף לביטול העסקה שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה או בקשר עם החלפת התכשיט בהתאם למדיניות הנקובה לעיל הינו אי עשיית שימוש כלשהו בתכשיט.

16. מועדון לקוחות

16.1 מובהר בזאת, כי רכישות במסגרת האתר אינן צוברות נקודות ו/או כל הטבה אחרת הניתנת לחברי מועדון הלקוחות של מפעיל האתר ברכישות בחנויות מפעיל האתר ו/או נקודות המכירה המופעלות על ידו.

16.2 מובהר בזאת, כי לא ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות נקודות ו/או כל הטבה אחרת אשר המשתמש קיבל או זכאי לקבל מכח היותו חבר במועדון הלקוחות של מפעיל האתר.

17. סמכות שיפוט והדין החל ובטלות יחסית

17.1 על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

17.2 כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד ולבית משפט זה תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית ללא כל סייג או החרגה.

17.3 ביטולה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

18. פנה אלינו

18.1 מפעיל האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:[email protected] .

18.2 כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, חמישה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה למפעיל האתר רק לאחר קליטתה במערכות המחשוב של מפעיל האתר.

18.3 השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.

19. מדיניות פרטיות

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות והאופן שבו מפעיל האתר יעשה שימוש במידע הנמסר על ידך. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ולמונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תינתן הפרשנות והמשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

1. מסירת המידע על ידי המשתמש נעשית מרצונו החופשי של המשתמש בלבד ועשיית השימוש בשירותים מהווה הסכמה לרצון חופשי זה. המשתמש מוותר על כל טענה מכל מין וסוג נגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע והכל בכפוף להוראות כל דין.

2. יודגש, כי המשתמש אינו מחויב על פי חוק למסור מידע, אולם ללא מסירת המידע הדרוש לא ניתן יהיה להתחיל במתן השירותים.

3. מפעיל האתר עושה שימוש במסגרת האתר ב”עוגיות” (Cookies) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה”עוגיות” מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב”עוגיות”. יחד עם זאת, אם יבחר המשתמש לפעול כאמור יהיה רשאי מפעיל האתר לחדול ממתן השירותים.

4. מפעיל האתר, פועל בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לו על ידי המשתמשים, ככל וזה יועבר באמצעות האתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי מפעיל האתר ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר של מפעיל האתר לא ייפרץ על ידי צד ג’.

5. כל עוד מפעיל האתר יפעל באופן סביר הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי המשתמש למפעיל האתר ובכלל זה שימוש בלתי מורשה בכרטיס האשראי של המשתמש.

6. מפעיל האתר משתמש במידע שנאסף על ידו אך ורק ובהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, לרבות לצורך העניינים הבאים כלדקמן:

6.1. לחייב את המשתמש בשווי הרכישה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו סופקו על ידי המשתמש;

6.2. ליצירת קשר עם המשתמש, במידת הצורך;

6.3. כדי לשלוח למשתמש מעת לעת מידע ועדכונים;

6.4. כדי לשלוח אליך, לרבות באמצעות צדדי ג’, מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש.

6.5. העברת המידע לצדדי ג’ ובכלל זה חברת השילוח.

6.6. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש.

7. למעט במקרים המפורטים בתנאי השימוש באתר ולמדיניות פרטיות זו מפעיל האתר מתחייב לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים:

7.1. על מנת למלא אחר הוראות הדין כל דין;

7.2. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בין הצדדים או תביעות צדדי ג’;

7.3. לשם הגנה על זכויות הקניין של מפעיל האתר;

7.4. העברת מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

8. מידע ביחס למשתמש יימחק לבקשתו ועל פי הוראות כל דין ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

9. מפעיל האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו או הפוגע בפרטיותך בניגוד להוראות מדיניות פרטיות זו או הוראות הדין, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected].

10. כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, חמישה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה למפעיל האתר רק לאחר קליטתה במערכות המחשוב של מפעיל האתר.

11. על מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

12. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד ולבית משפט זה תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית ללא כל סייג או החרגה.

13. ביטולה של הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

14. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.

20. משלוחים

שליח עד הבית | (עד 7 ימי עסקים) – 30 ש”ח 

21. החלפות

אם ברצונך להחליף פריט, יש ליצור קשר לתיאום דרך שירות הלקוחות בצירוף תעודת אחריות –  

[email protected]

22. החזרות

ניתן לבצע החזרה של התכשיט עד 14 יום מקבלת התכשיט. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל האתר בלבד, באמצעות דוא”ל [email protected] בהודעת הביטול יציין המשתמש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר כרטיס האשראי שסיפק במועד רכישת השירותים.

במקרה של ביטול רכישת השירותים שלא בשל פגם בשירות או אי התאמה, יהיה רשאי מפעיל האתר לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. החזרה באמצעות שליח מבית הלקוח – 30 ש״ח 

החזרת החבילה לחנות הקרובה לביתך תוך מילוי טופס ביטול העסקה – חינם

הביטול יתבצע במשרדי החברה עד 7 ימי עסקים מיום קבלת החבילה מהחנות.

האמור לעיל כפוף למדיניות החברה ותקנון האתר.

אם ברצונך להחליף פריט (בהתאם לתקנון) ניתן להגיע לחנות הקרובה אלייך ולבצע את ההחלפה עד 30 יום מקבלת התכשיט.

אם ברצונך להחליף פריט באמצעות שליח, יש ליצור קשר לתיאום דרך שירות הלקוחות-

[email protected]

ושליח יגיע אלייך עם הפריט החדש למסירה ואיסוף הפריט הקודם בעלות 15₪ בלבד.

החלפה שניה בעלות 25₪.

תנאי לעריכת ההחלפה/ביטול שלא מחמת פגם בייצור הינו אי עשיית שימוש במוצר והחזרתו באריזתו המקורית.

תיתכן שונות במחירים בין האתר לסניפים

מוצרי צבאן נמכרים על ידי צדדי ג’ שונים בחניותיהם ו/או במסגרת מסחר מקוון. כל מבצע ו/או הנחה הניתנת אצל צד ג’ שכזה ביחס לתכשיטי צבאן הינה באחריות צד ג’ הנ”ל בלבד והיא חלה על פלטופורמות השיווק שלו בלבד ואינן חלות או מתייחסות לחנויות צבאן ו/או אתר צבאן ו/או כל אפיק מכירתי אחר בו נעשה שימוש על ידי צבאן.