תכשיטי צבאן מאחלים לכם חג שמח!

תקנון מועדון לקוחות "רשת תכשיטי צבאן"

1. כללי

 1. מועדון לקוחות “רשת תכשיטי צבאן” (להלן: “מועדון הלקוחות” או “המועדון“) מנוהל ומופעל על ידי חברת קורל המילניום בע”מ, ח.פ. 51-356936-8 (להלן: “קורל“) המנהלת את רשת חנויות תכשיטי צבאן. חנויות קורל נחלקות לשני סוגים: [1] חנויות ו/או עמדות מכירה הממוקמות בסניפי רשת המשביר לצרכן בתי כלבו בע”מ (להלן: “חנויות המשביר“); [2] חנויות קורל שאינן ממוקמות בסניפי רשת המשביר לצרכן (להלן: “חנויות צבאן“).מובהר ומודגש, כי הטבות מועדון החברים אינו חל על רכישות מקוונות באתר קורל.
 2. מובהר כי מועדון הלקוחות הוא מועדון לקוחות של חנויות צבאן בלבד. כלומר, כל ההטבות, ההנחות, המתנות צבירת הנקודות וכל הטבה אחרת מכל מין וסוג שתינתן באופן בלעדי לחברי המועדון הלקוחות של קורל יהיו ניתנות למימוש בחנויות צבאן בלבד ולא בחנויות המשביר.
 3. על מנת להיות חבר מועדון הלקוחות יש להירשם באופן ספציפי למועדון הלקוחות בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: “התקנון“).
 4. התקנון מנוסח בלשון נקבה והוא מיועד לשני המינים ללא הבדל.

2. הצטרפות למועדון הלקוחות

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות מותנית בהרשמה. הרשמה למועדון אפשרית לכל אדם שביקר או רכש מוצר בחנויות צבאן בלבד והוא מעל גיל 18 בעת הרישום לפי התאריך הרשום בתעודת זהות או רישיון נהיגה המוצגים לפי בקשה בעת הרישום.
 2. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון שניתן לעיין בו פה (להלן: “טופס ההצטרפות“)
 3. בטופס ההצטרפות, תידרש חברת המועדון להזין פרטים אישיים, לרבות שם מלא, כתובת מלאה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לצורך משלוח דיוור ישיר, ככל ותינתן הסכמת חברת המועדון. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות” ו- “מאגר המידע” בהתאמה). במסירת מידע אישי הנך נותנת הסכמתך שמידע זה ייכלל במאגר המידע וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.
 4. קורל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את ההצטרפות למועדון החברים גם באמצעות מילוי טופס דיגיטלי שניתן יהיה למלא אותו בחנויות צבאן או באתר האינטרנט של צבאן.
 5. קורל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר הצטרפות למועדון באמצעות אתר האינטרנט של רשת תכשיטי צבאן (“האתר“). תנאי החברות במועדון הינם בכפוף למפורט בתקנון זה, כפי שיתוקן מעת לעת.
 6. בטופס ההרשמה תינתן האפשרות לחברת המועדון לתת את הסכמתה לקבלת דואר פרסומי מקורל בהתאם להוראות חוק התקשורת וזאת על-מנת שהמועדון יוכל לשמור על קשר רציף עם חברת המועדון ובין היתר למתן הטבות, מבצעים ומתנות. רק מילוי מלוא הפרטים הנדרשים המינמליים בטופס ההרשמה יאשררו את החברות במועדון החברים.
 7. חברת המועדון רשאית לדרוש מתכשיטי צבאן, להסירה מרשימות הדיוור של המועדון בכל אחת מהדרכים הבאות: בכתב למייל [email protected] או לחילופין בקשה להסרה באמצעות כפתור ‘הסר’ שנלווה לכל דיוור/ sms שנשלח אל החברה (להלן: “בקשת הסרה“).
 8. נשלחה בקשת הסרה, החברה תעבד ותטפל בבקשה זו עד חמישה ימי עסקים מיום קבלת בקשת ההסרה. ייתכן כי בתקופה האמורה פריטי דיוור ישיר ימשיכו להישלח לחברת המועדון ששלחה את הודעת ההסרה. עם השלמת הטיפול בבקשת ההסרה, לא יישלח יותר דיוור ישיר לחברת המועדון.
 9. קורל רשאית לקבוע תשלום דמי חברות במועדון, בין בסכום חד-פעמי ובין בתשלום מדי תקופה, כפי שיפורסם מעת לעת באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, מודפס או אלקטרוני, והכל ככל שיובא לידיעת המצטרף למועדון במעמד ההצטרפות ולפני חתימתו על טופס ההרשמה או בהודעה שתישלח לחברות המועדון בהתאם לדרכי ההתקשרות הקבועות בתקנון.
 10. נקבע תשלום כדמי חברות במועדון ולא שולם הסכום עבור חברת המועדון, תפקע החברות במועדון באופן אוטומטי בתום התקופה הנקובה בהודעה אף אם לא נשלחה הודעת הסרה על ידי חברת המועדון והודעה על פקיעת החברות תימסר באמצעי תקשורת שמסרה חברת המועדון; בפקיעת החברות במועדון יופקעו גם ההטבות, הנקודות והזכויות שטרם נוצלו במועד הפקיעה והכל בהתאם להוראות סעיף 7.5 שלהלן.
 11. יודגש ויובהר, כי החל ממועד משלוח הודעת ההסרה ו/או חלוף המועד לתשלום דמי החברות אשר לא שולמו תבוטל חברות החברה במועדון החברים (להלן: “המועד הקובע“) והחל ממועד זה רכישותיה של חברת המועדון לא יזכו אותה בהטבות כלשהן (ככל והיו מזכות אילו הייתה חברת מועדון) והיא לא תהא זכאית לכל הטבה ו/או מתנה ו/או הנחה שיינתנו לחברות המועדון החל ממועד זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של חברת המועדון לממש את הנקודות ו/או ההטבות שנצברו לזכותה עד המועד הקובע והכל בהתאם לקבוע בסעיף 7.5שלהלן.
 12. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהם כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.
 13. חברת מועדון שהשלימה את כל הדרישות להרשמה, לרבות מילוי טופס ההרשמה וביצוע תשלום דמי החברות ככל שנקבעו כאלה, תקבל “מספר חברת מועדון” אישי, אשר אליו ישויכו כל זכויותיה במועדון. החברות במועדון היא אישית ולא ניתנת להעברה ו/או להורשה.
 14. קורל רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה וזאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

3. ההטבות לחברות המועדון

 1. החברות במועדון תקנה לחברת המועדון את ההטבות שיפורטו ב”רשימת ההטבות העדכנית” (להלן: “רשימת ההטבות“), אשר תפורסם ותעודכן מעת לעת ותהיה זמינה לצפייה בכל עת באתר ו/או בדף הפייסבוק של רשת צבאן (ZABAN – תכשיטי צבאן) ו/או ובחנויות של רשת צבאן.
 2. המועדון יכול לשלוח את רשימת ההטבות העדכנית לחברות המועדון מעת לעת, בחלקה או במלואה, בכל אמצעי תקשורת שנתנה חברת המועדון בטופס ההרשמה או בדרך אחרת לאחר מילוי הטופס.
 3. כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של קורל והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות, לתנאי או לטיב ההטבות.
 4. מימוש הטבה כלשהי בחנויות צבאן בלבד יעשה כנגד זיהוי חברת המועדון ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים: [1] מועד התוקף למימוש ההטבה טרם חלף; [2] חברותה של חברת המועדון במועדון החברים לא פקעה או בוטלה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין.
 5. לקורל שמורה הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר ההודעה עליהן לחברות המועדון או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.
 6. ההטבות הינן אישיות לחברות המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו”ב.
 7. צמיד טניס ב-5,990₪ במקום 6,990₪ לחברי מועדון בלבד ומצטרפים/ות חדשים/ות. בתוקף מיום 17/12 ועד ליום 23/12 או עד גמר המלאי על פי המוקדם מבין השניים. מינימום 120 צמידים משתתפים ולפחות 9 בכל חנות. ההטבה אינה חלה במכירה מקוונת באתר אלא בסניפים בלבד. יש כפל מבצעים/הנחות והטבות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

4. קניין רוחני

 1. קורל היא בעלת מלוא הזכויות מכל סוג שהוא בקשר למועדון, לאתר ולפרסומים השונים, לתכניהם, לרבות מוניטין, לוגו, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לא, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בקניין הרוחני המפורט לעיל.
 2. על אף האמור לעיל, חברת מועדון רשאית לשתף, להעביר, לפרסם ולהפיץ פרסומים והודעות שהתקבלו אצלה על ידי החברה לכל צד ג’ שהוא ובלבד שהאחריות להעברת הפרסומים הנ”ל לצדדי ג’ תחול על חברת המועדון בלבד.

5. אחריות

 1. קורל וכל מי שפועל מטעמה או מנהלה או בעליה, לא יישא באחריות מסוג כלשהו בקשר למימוש הטבות המועדון, אי מימושן, שימוש בהן או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחברת מועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות.
 2. קורל אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר וכי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון או את פעילותו או חלק מהם, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ואף ללא מתן הודעה מוקדמת.

6. אבטחת מידע

 1. קורל פועלת בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לה על ידי חברות המועדון ונוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי קורל, שעליהם מנוהל מאגר המידע של המועדון ( או שרתי צד שלישי המאחסן אותם) לא ייפרצו על ידי צד ג’
 2. כל עוד קורל תמשיך לפעול באופן סביר על מנת לשמור מידע זה היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחברות, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי המשתמש לקורל.

7. סיום חברות במועדון

 1. כל חברת מועדון זכאית לבטל את חברותה במועדון בכל עת בהודעה בכתב שתמסור למועדון באימייל לכתובת: [email protected] או או בדואר רשום שיישלח למענה של החברה או במסירה אישית במשרדי החברה. ביטול החברות במועדון ייכנס לתוקף בתוך 5 ימי עסקים מיום שהתקבלה הודעת הביטול אצל קורל. כאמור לעיל, ייתכן כי בתקופה שממועד מסירת הודעת המסירה ועד ביטול החברות בפועל תמשיך חברת המועדון לקבל הודעות שונות מאת החברה באמצעי ההתקשרות שהיא סיפקה במעמד ההצטרפות למועדון החברים ו/או אשר סופקו על ידה במועד מאוחר למועד ההרשמה וההצטרפות.
 2. כמו כן, החברה שומרת על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה, באופן זמני ו/או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור, לרבות אך לא רק, במקרים של חשש לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או עקב תקלה טכנית ו/או עקב טעות אנוש ו/או בעקבות שינוי מדיניות החברה ו/או מכל סיבה שהיא וחברת המועדון מוותרת בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.הפסקת חברות במועדון תיכנס לתוקפה תוך 5 ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה לחברת המועדון וזאת מבלי לפגוע בזכותה לממש את ההנחות, ההטבות והמתנות שצברה עד מועד סיום חברותה במועדון החברים.
 3. לקורל שמורה הזכות להודיע בכל עת על הפסקת פעילות המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 14 ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברות המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. לא יהיו לחברות המועדון כל טענה, דרישה או תביעה בשל הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור תינתן לחברות המועדון האפשרות לנצל את ההטבות שבידן כל עוד הן בתוקף לפי המצוין בהן.
 4. לאחר סיום או ביטול חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, לא תהיה חברת המועדון זכאית להטבות או לזכויות אחרות הניתנות לחברות המועדון וזאת מבלי לפגוע בזכותה לממש את ההטבות ו/או ההנחות ו/או המתנות שצברה עד מועד זה והכל בהתאם להוראות הדין ותקנון זה.
 5. חברת מועדון שחברותה במועדון פקעה מכל סיבה שהיא תהא רשאית לממש את כל ההטבות והנקודות שנצברו לזכותה עד לתקופה של 12 חודשים ממועד סיום חברותה במועדון החברים כאמור בסעיפים 7.1-7.2 לעיל

8. מסירת הודעות

 1. מסירת הודעות מהמועדון לחברות המועדון תעשה באופן שייקבע על ידי קורל, לרבות בפרסום בחנויות צבאן, באמצעי תקשורת כלשהו, באמצעות דיוור ישיר, באתר או דף הפייסבוק ומסירת ההודעה באחת או יותר מהדרכים הללו תחשב כמסירת הודעה לחברות המועדון.
 2. דרכי מסירת הודעות מחברות המועדון לקורל, בכל דבר ועניין, ייעשו בפנייה בכתב באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון03-5255055 בשעות הפעילות בלבד, בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-17:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

9. פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי כל חברת מועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה (לרבות שמה, מספר ת.ז., כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מין ומספר הטלפון של חברת המועדון) ובכל מסגרת אחרת, לרבות הפרטים שייקלטו על-ידי מערכת הקופות של קורל (להלן: “המידע“), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של קורל כמפורט בתקנון זה לרבות ההוראות המורחבות הנמצאות כאן.
 2. חברת המועדון מאשרת כי ידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע לקורל וכי מסירת המידע נעשית בהסכמתה המלאה ומרצונה החופשי.
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חברת המועדון לכך שהמידע וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע (כהגדרתו להלן) וכל מידע אחר אודותיה שיגיע לידי קורל ממנה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של קורל או מי מטעמה וייעשה בהם שימוש למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, איסוף מידע סטטיסטי לא מזהה וכן לצורך פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות באמצעות דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, ככל שניתנה הסכמת חברת המועדון (לרבות בכתב, בטלפון, בדרך ממוחשבת, במסרון (SMS) ובכל אמצעי אחר) (להלן: “צרכי שיווק ופרסום“).
 4. קורל רשאית לשתף את המידע, כולו או חלקו, עם חברות הקשורות אליה, ספקי שירות שלה או שותפים עסקיים שלה (להלן: “צדדים שלישיים“), לפי שיקול דעתה, בכל אחד מהמקרים הבאים בלבד: [1] אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו; [2] לקידום צרכי שיווק ופרסום של קורל בלבד; [3] לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקרים סטטיסטיים (לעיל ולהלן: “ניתוח מידע“), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; [4] לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות או ביקורות; [5] לצורך דיוור חומר פרסומי ושיווקי מקורל לחברות המועדון לא תהיה טענה כלפי קורל בקשר למסירת המידע כאמור וקורל לא תהיה אחראית לשימוש כאמור במידע על-ידי הצדדים השלישיים. קורל מתחייבת שלא למכור ולא להעביר את המידע על לקוחות המועדון לצדדים שלישיים שלא במסגרת פעילות רשת צבאן ו/או מועדון הלקוחות.
 5. בנוסף, קורל רשאית למסור את המידע וניתוח המידע כדי להגן על זכויותיה, נכסיה או מטעמים מוצדקים אחרים, לרבות במסגרת הליכים משפטיים שהיא צד להם, ישיר או עקיף.
 6. שימוש במידע כמפורט לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את חברות המועדון בכל סעד משפטי ופיצוי. המידע ייחשב לקניינה של קורל וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש או בעלות במידע כאמור, ובכלל זה ויתור על כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. קורל לא תיחשב כמפירה של התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיות חברות המועדון בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות חברת מועדון או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 7. במקרה שבו קורל תמכור או תעביר חלק או כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם קורל תירכש (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי (לרבות במסגרת ביצוע בדיקת נאותות על ידי צד שלישי בקשר עם משא ומתן להתקשרות בעסקה פוטנציאלית למכירת או העברת נכסים או החזקות בקורל לאותו צד שלישי כאמור), או אם קורל תכנס להליכי כינוס, פירוק או שיקום, תהא קורל רשאית להעביר את המידע וניתוח המידע לצד שלישי המעורב באותם הליכים ואשר המידע או ניתוח המידע דרושים לו לשם אותם הליכים, ללא צורך בקבלת אישור של חברות המועדון, כולן או חלקן.
 8. כתמיכה בהפעלת מועדון החברים של החברה היא מחזיקה ומפעילה מאגר מידע מס’ _____________ (להלן:”מאגר המידע“). בהצטרפות למועדון החברים של החברה ניתנת ההסכמה שפרטי המידע שיימסרו על ידי חברת המועדון יישמרו במאגר המידע.
 9. מאגר המידע מופעל על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין וביחס אליו יחולו בנוסף להוראות תקנון זה גם ההוראות הבאות כדלקמן.
 10. על מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 11. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד ולבית משפט זה תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית ללא כל סייג או החרגה.
 12. ביטולה של הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 13. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הזכר והרבים.

10. כללי

 1. קורל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של קורל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קורל תפרסם הודעה לחברות המועדון בנוגע לעדכון התקנון.
 2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם (שאינם שינוי תקנון) בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה.
 3. כל פעולה או מחדל של קורל לטובת חברת המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הם לפנים משורת הדין בלבד ולא ישמשו כתקדים, כנוהג מחייב, כשינוי תקנון דה-פאקטו או כוויתור מצד קורל על האמור בתקנון זה.
 4. הפעילות במועדון או באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהחברות במועדון או מהשימוש באתר, לרבות תוקפםופרשנותם של תנאי תקנון זה, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע למועדון או לאתר ולשימוש בהם תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.
 5.  

הטבות לחברי המועדון - החל מיום 30/03/2022

1. כללי

 1. מועדון לקוחות “רשת תכשיטי צבאן” (להלן: “מועדון הלקוחות” או “המועדון“) מנוהל ומופעל על ידי חברת קורל המילניום בע”מ, ח.פ. 51-356936-8 (להלן: “קורל“) המנהלת את רשת חנויות תכשיטי צבאן. חנויות קורל נחלקות לשני סוגים: [1] חנויות ו/או עמדות מכירה הממוקמות בסניפי רשת המשביר לצרכן בתי כלבו בע”מ (להלן: “חנויות המשביר” ו-“חנויות המשביר” בהתאמה); [2] חנויות קורל שאינן ממוקמות בסניפי רשת המשביר לצרכן (להלן: “חנויות צבאן“).

2. הטבת הצטרפות

 1. מי שמילאה בקשת הצטרפות והינה עומדת בכלל תנאי ההצטרפות תהא זכאית להטבת הצטרפות. לעניין תקנון זה הטבת ההצטרפות משמעה הפחתת סך של 200 ₪ מהמחיר הנמוך ביותר של מוצר אשר נרכש על ידי חברת המועדון אותה היא תהא זכאית לממש במועדים ובתנאים הבאים כדלקמן:
  • (להלן: “הטבת ההצטרפות“).
  • מימוש הטבת ההצטרפות תהא אפשרית רק בחלוף 30 ימים ממועד ההצטרפות למועדון החברים (להלן: “מועד התחילה“).
  • מימוש ההטבת ההצטרפות כפופה לכך שברכישה בה תמומש ההטבה סך הרכישה הכולל יהיה לפחות 1,500 ₪ (לפני מימוש הטבת ההצטרפות).
  • סכום הטבת ההצטרפות אינו מאפשר צבירת נקודות מועדון.
 2. לא ניתן לממש את הטבת ההצטרפות ברכישת מוצרים מהקטלוג.
 3. לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת עסקה שבה ממומשת הטבת ההצטרפות.
 4. לא ניתן לממש חלק מהטבת ההצטרפות ולא ניתן לקבל זיכוי על הטבת ההצטרפות של נוצלה כולה או חלקה.
 5. לא ניתן לממש הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת באותה עסקה.
 6. הטבת ההצטרפות הנה אישית ואיננה ניתנת להעברה, או למימוש בעסקה שאיננה של חברת המועדון.
 7. בביטול עסקה, החלפה או קבלת זיכוי מסיבה כלשהי, לא ניתן לקבל כסף או שווה כסף עבור הטבת ההצטרפות שנכללה באותה עסקה (לדוגמא מוצר שנרכש ב- 1,000 ₪ ומתוך סך זה 100 ₪ נוצלו כהטבת הצטרפות יהיה זכאי במקרה של ביטול עסקה לקבל בחזרה סך של 900 ₪ בכפוף להפחתות המותרות על פי כל דין וכן זיכוי למימוש חוזר בחנויות צבאן בסך של 100 ₪ בכפיפות לתנאי הטבת ההצטרפות כפי שהיו אצל חברת המועדון בעת מימוש הטבת ההצטרפות. כלומר אם במועד הביטול זכאית חברת המועדון לממש את הטבת ההצטרפות רק למשך 30 ימים נוספים, שכן חלפו 60 ימים ממועד הצטרפותה למועדון החברים, הזיכוי שיינתן יהיה בתוקף רק ל- 30 ימים וכן יהיה כפוף לכלל ההגבלות הקבועות בסעיף זה).
 8. הטבת ההצטרפות ניתנת למימוש ממועד התחילה ועד 90 יום לאחר מכן. לאחר תקופה זו, לא ניתן יהיה לממש את הטבת ההצטרפות, לא יינתן כל זיכוי ו/או הטבה ו/או כל הנחה למי שלא תממש את הטבת ההצטרפות בתקופת המימוש ולאחר מועד הפקיעה לא ניתן יהיה לממש עוד את הטבת ההצטרפות.
 9.  

3. צבירת נקודות ומימושן

 1. בכל קנייה של מוצר בחנויות צבאן בלבד תצבור חברת המועדון נקודות בהיקף המייצג שווי של 5% מהסכום ששילמה בפועל (לאחר הנחות מכל סוג) עבור רכישת המוצר. מספר הנקודות בכל עסקה יהיה בסכום שלם וחלק נקודה יעוגל למעלה לנקודה שלמה.
 2. קורל תהיה רשאית לשנות את אחוז צבירת הנקודות בהתאם לשיקול דעתה בהודעה לחברות המועדון והשינוי יחול על כל עסקה שנעשתה לאחר פרסום ההודעה. ניתן יהיה לכנות את הנקודות בכל כינוי שתבחר קורל, כאשר כל יחידה תייצג 1 ש”ח.
 3. הנקודות מייצגות צבירה של זכות למימוש הנקודות לפי התנאים שבתקנון זה בלבד ואין להן שווי כספי כשלעצמן. לפיכך, בביטול עסקה, החלפה או קבלת זיכוי מסיבה כלשהי, לא ניתן לקבל כסף או שווה כסף עבור נקודות שנוצלו, והן יזוכו כנקודות בלבד בצבירה של חברת המועדון.
 4. לא ניתן להעביר, למכור, לשעבד או לעשות עסקה כלשהי בנקודות, מלבד ניצולן באופן אישי על-ידי חברת המועדון שצברה את הנקודות ברכישות שעשתה ובהתאם להוראות תקנון זה בלבד.
 5. לא ניתן לאחד נקודות של מספר חברות מועדון לרכישה אחת. בכל רכישה ניתן לממש נקודות מחשבון של חברת מועדון אחת.
 6. חברת המועדון תוכל לממש את הנקודות שצברה במסגרת תשלום עבור רכישת מוצר בחנויות צבאן, למעט בעסקאות של רכישת מוצרי קטלוג, רכישה באמצעות הטבת ההצטרפות, הטבת יומולדת, הטבות ו/או הנחות אחרות שיוגדרו ויופיעו בהודעה בכתב שתמצא בסניפי רשת צבאן ו/או באתר ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטרגם ו/או בדיוור ישיר ו/או בכל אפיק פרסומי מקובל אחר.
 7. לא ניתן יהיה לממש נקודות מועדון כתשלום עבור תיקונים, השבחת תכשיט קיים / שיבוצי אבנים, שרשראות מכונה וכיו”ב.
 8. מימוש שובר זיכוי שניתן בכל אחת מחנויות הרשת לא יזכה בצבירת נקודות. רכישת שובר מתנה (GIFT CARD) על-ידי חברת מועדון תזכה אותה בנקודות ומימוש שובר המתנה לא יזכה בנקודות.
 9. חברת מועדון שחברותה במועדון הסתיימה, מכל סיבה שהיא בין שביוזמתה ובין שביוזמת קורל, תוכל לנצל את הנקודות שצברה עד 12 חודשים לאחר סיום חברותה במועדון. הודעה על כך תימסר לחברת המועדון עם הפסקת חברותה; היה ולא נמסרה הודעה כאמור יעמדו הנקודות לניצול במהלך 6 חודשים שלאחר מסירת ההודעה. לאחר תום תקופת הניצול יפקעו הנקודות ולא ניתן יהיה לנצלן.
 10. זמן הצבירה המקסימאלי של נקודות הינו שנתיים ממועד ביצוע הרכישה אלא אם כן נקבע מועד קצר יותר בתנאי תקנון זה או בתנאי מבצע ספציפי. נקודות שלא ימומשו במסגרת תקופת השנתיים יפקעו, לא יהיה להן תוקף כלשהו והן לא יקנו לחברת המועדון זכות ו/או הטבה מכל מין וסוג.
 11.  

4. הטבת יום הולדת

 1. במהלך החודש הקלנדרי הלועזי שבו חל יום ההולדת של חברת המועדון תהיה חברת המועדון זכאית להנחה של 100 ש”ח ובלבד שבעסקה שבה ממומשת ההטבה הסכום הסופי לתשלום לאחר כל הנחה ועבור כל המוצרים שנרכשו באותו עסקה היה מעל 500 ש”ח (לפני מימוש הטבת יום ההולדת). סכום הנחת יום ההולדת אינו מזכה בצבירת נקודות. ההטבה יכולה להינתן בדרך של מסירת שובר למימוש.
 2. לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת ברכישת מוצרים מהקטלוג.
 3. כמו כן, לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת עסקה שבה ממומשת הטבת יום ההולדת.
 4. לא ניתן לממש חלק מהטבת יום ההולדת ולא ניתן לקבל זיכוי על הטבת יום הולדת של נוצלה כולה או חלקה.
 5. לא ניתן לממש את הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת באותה עסקה.
 6. בביטול עסקה, החלפה או קבלת זיכוי מסיבה כלשהי, לא ניתן לקבל כסף או שווה כסף עבור הטבת יום הולדת שנכללה באותה עסקה אלא זיכוי בלבד למימוש חוזר.
 7.  

5. הוראות כלליות

את הנקודות ניתן לממש בחנויות צבאן בלבד.

לא ניתן לממש נקודות בסכום העולה על 30% משווי הרכישה – לאחר מתן כל הנחה ו/או הטבה – ככל וניתן לממש את הנקודות יחד עם הנחות ו/או מבצעים נוספים.

החל ממועד פרסום תקנון זה, הוראותיו יחולו על כלל חברות המועדון – ככל ויישנן. נקודות שנצברו על ידי חברות מועדון טרם פרסום תקנון זה יומרו לנקודות למימוש על פי התקנון החדש ביחס המרה של 1:1.

6. הטבת 15% הנחה – תכשיטי יהלומים

 1. החל ממועד הצטרפות חברת המועדון למועדון החברים היא תהא זכאית להטבה קבועה שתקנה לה הנחה בשיעור קבוע של 15% הנחה על כל תכשיטי היהלומים (תכשיטים המשובצים בהם יהלומים) ממחירו הרגיל של התכשיט (המחיר בו התכשיט נמכר בחנות לצרכן שאינו חבר מועדון; להלן: “הטבת 15%“).
 2. ביחס להטבת 15% יחולו ההוראות הבאות:
  1. ככל ובמועד בו חברת המועדון תרצה לממש את הטבת 15% תהא הטבה אחרת על התכשיט הרלבנטי חברת המועדון תהא זכאית לבחור איזו הטבה לממש אך בכל מקרה לא היו כפל הטבות בעת מימוש הטבת 15% מכל מין וסוג.
  2. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי הטבת 15% או לבטלה לחלוטין.
  3. הטבת 15% לא תחול על תכשיטי קטלוג אף אם הם תכשיטי יהלומים.

מדיניות פרטיות

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות והאופן שבו מפעילת מועדון החברים תעשה שימוש במידע הנמסר על ידך. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון “מועדון הלקוחות” (להלן: “התקנון“) ולמונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תינתן הפרשנות והמשמעות שניתנה להם בתקנון.

 1.  מסירת המידע על ידי חברת המועדון נעשית מרצונה החופשי וההרשמה למועדון החברים מהווה הסכמה לרצון חופשי זה. חברת המועדון מוותרת על כל טענה מכל מין וסוג נגד קורל ו/או מי מטעמה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע והכל בכפוף להוראות כל דין.

2.          יודגש, כי חברת המועדון אינה מחויבת על פי חוק למסור מידע, אולם ללא מסירת המידע הדרוש ומתן הסכמה לקבלת דיוור ישיר ופרסומות מאת קורל חברותה במועדון החברים לא תאושר.

3.          קורל, פועלת בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לה על ידי חברות המועדון. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי קורל ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר לא ייפרץ על ידי צד ג’.

4.          כל עוד קורל תפעל באופן סביר היא לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחברת המועדון, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי חברת המועדון לקורל.

5.          קורל תשתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם לקבוע בעניין זה בתקנון, לרבות לצורך העניינים הבאים כלדקמן:

5.1.      ליצירת קשר עם חברת המועדון, במידת הצורך;

5.2.      כדי לשלוח למשתמש מעת לעת מידע ועדכונים;

5.3.      כדי לשלוח אליך, מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את חברת המועדון..

5.4.      לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתקנון.

6.          למעט במקרים המפורטים בתנאי השימוש באתר ולמדיניות פרטיות זו קורל מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים:

6.1.      על מנת למלא אחר הוראות הדין כל דין;

6.2.      במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בין הצדדים או תביעות צדדי ג’;

6.3.      לשם הגנה על זכויות הקניין של קורל;

6.4.      העברת מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי לצורך שימושה של קורל בלבד;

7.          מידע ביחס לחברת המועדון יימחק לבקשתה ועל פי הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.

8.          קורל מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של חברות המועדון לפרטיות ולשם טוב. אם את סבורה כי פעולה או פרסום שבוצע בשם מועדון הלקוחות הינו תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו או הפוגע בפרטיותך בניגוד להוראות מדיניות פרטיות זו או הוראות הדין, נא פני אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected] או בפקס:03-5255056 או בטלפון מספר: 03-5255055.

9.          כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, חמישה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה למפעיל האתר רק לאחר קליטתה במערכות המחשוב של מפעיל האתר.

10.       על מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

11.       כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד ולבית משפט זה תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית ללא כל סייג או החרגה.

12.       ביטולה של הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

13.       השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הזכר והרבים.

56121199