תכשיטי צבאן מאחלים לכם חג שמח!

מדיניות פרטיות

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות והאופן שבו מפעילת מועדון החברים תעשה שימוש במידע הנמסר על ידך. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון “מועדון הלקוחות” (להלן: “התקנון”) ולמונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תינתן הפרשנות והמשמעות שניתנה להם בתקנון. 
1. מסירת המידע על ידי חברת המועדון נעשית מרצונה החופשי וההרשמה למועדון החברים מהווה הסכמה לרצון חופשי זה. חברת המועדון מוותרת על כל טענה מכל מין וסוג נגד קורל ו/או מי מטעמה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע והכל בכפוף להוראות כל דין.
2. יודגש, כי חברת המועדון אינה מחויבת על פי חוק למסור מידע, אולם ללא מסירת המידע הדרוש ומתן הסכמה לקבלת דיוור ישיר ופרסומות מאת קורל חברותה במועדון החברים לא תאושר.
3. קורל, פועלת בכל דרך סבירה לשמור את המידע שנמסר לה על ידי חברות המועדון. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח באופן גורף כי לא תיתכן האפשרות כי שרתי קורל ו/או כל מקום אחסון דיגיטלי אחר לא ייפרץ על ידי צד ג’.
4. כל עוד קורל תפעל באופן סביר היא לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחברת המועדון, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה כאמור לרבות עשיית שימוש בלתי מורשה במידע שהועבר על ידי חברת המועדון לקורל.
5. קורל תשתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם לקבוע בעניין זה בתקנון, לרבות לצורך העניינים הבאים כלדקמן:
5.1. ליצירת קשר עם חברת המועדון, במידת הצורך;
5.2. כדי לשלוח למשתמש מעת לעת מידע ועדכונים;
5.3. כדי לשלוח אליך, מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את חברת המועדון..
5.4. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתקנון.
6. למעט במקרים המפורטים בתנאי השימוש באתר ולמדיניות פרטיות זו קורל מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים:
6.1. על מנת למלא אחר הוראות הדין כל דין;
6.2. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בין הצדדים או תביעות צדדי ג’;
6.3. לשם הגנה על זכויות הקניין של קורל;
6.4. העברת מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי לצורך שימושה של קורל בלבד;
7. מידע ביחס לחברת המועדון יימחק לבקשתה ועל פי הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.
8. קורל מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של חברות המועדון לפרטיות ולשם טוב. אם את סבורה כי פעולה או פרסום שבוצע בשם מועדון הלקוחות הינו תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו או הפוגע בפרטיותך בניגוד להוראות מדיניות פרטיות זו או הוראות הדין, נא פני אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected] או בפקס:03-5255056 או בטלפון מספר: 03-5255055.
9. כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, חמישה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה למפעיל האתר רק לאחר קליטתה במערכות המחשוב של מפעיל האתר.
10. על מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
11. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר תובא בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד ולבית משפט זה תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית ללא כל סייג או החרגה.
12. ביטולה של הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
13. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הזכר והרבים.