אירוע יום הולדת צבאן ("התקנון")

החברה כהגדרתה להלן מודיעה בזאת על עריכת תחרות נושאת פרס, בהתאם לאמור להלן:

1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:


"צבאן" או "החברה" או "עורך התחרות"

חברת קורל המילניום בע"מ, ח.פ 513569368;

"התחרות"

פעילות נושאת פרטים שתתקיים בעמוד הפייסבוק של החברה המצריכה את המשתתף לבצע תיוג והעלאת פוסט;

"תקופת התחרות "

– מ- 13.7.22 ועד 24.7.22 שעה 16:00

"הפרס"

טבעת יהלום;

"עמוד הפייסבוק של החברה"

עמוד המתנהל בכתובת: https://www.facebook.com/bzaban/;

"המשתתפים" או "המשתתף"

כל מי שעמד בתנאי הסף להשתתף בתחרות וביצע את הפעולות הנדרשות ממנו (סעיפים 2 ו-4) ואינו נכלל תחת החריגים הקבועים בסעיף 6;

"הוועדה"

כהגדרתה בסעיף 3 שלהלן;

2. תנאי סף להשתתפות בתחרות

2.1 בתקופת התחרות תעלה החברה לעמוד הפייסבוק של החברה פוסט המכריז על התחרות (להלן: "פוסט התחרות").
2.2 המשתתפים בתחרות נדרשים: לבצע את כל הפעולות הבאות במצטבר: 
2.2.1 לתייג בתקופת התחרות את פוסט התחרות את החבר/ה הכי טוב/ה של המשתתף (להלן: "הבסטי") ולתאר במלל חופשי את האופן בו נחגגה יום ההולדת של הבסטי (להלן: "פוסט המשתתף")
2.2.2 על המשתתפים לעשות לייק (Like) לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של החברה וכן לעקוב אחרי עמוד זה.
2.2.3 על המשתתף המתייג לשתף את פוסט התחרות בסטורי שלו בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם שלו.
(להלן יכונו יחדיו הפעולות הנקובות לעיל: "פרסומי המשתתף").
2.3 ככל והמשתתף לא יבצע את כל הפעולות הנקובות לעיל בתקופת התחרות הוא לא יהיה זכאי להשתתף בה. לעניין זה שעת הפרסום כפי שתופיע בעמוד הפייסבוק של החברה יהווה את זמן הפרסום המחייב ביחס לתקופת התחרות.
2.4 בנוסף על המשתתפים לעמוד בתנאים הבאים כדלקמן:
2.4.1 הינם בוגרים על פי דין ותושבי מדינת ישראל;
2.4.2 אין כל מניעה חוקית על פי דין החל על השתתפותו במבצע זה.
2.4.3 אישר את הוראות תקנון זה;
2.5 יובהר ויודגש, כי במסגרת פרסומי המשתתף, חל איסור להעלות תמונות על ידי המשתתפים. פרסומי המשתתף הכוללים תמונות יכול ויפסלו על ידי החברה ו/או הועדה וזאת מבלי שיהיה לה צורך לספק הסבר כלשהו ומטעמי נוחות גרידא.
2.6 עוד יובהר ויודגש, כי פרסומי המשתתף לא יכילו תוכן פורנוגרפי/פוגעני/מסית/גזעני/עידוד לצריכת אלכוהול וטבק וחומרים אחרים/פוגע ברגשות הציבור/מעודד השתתפות במשחקי מזל והגרלה וכו'.
2.7 בהעלאת פרסומי המשתתף לעמוד הפייסבוק של החברה במסגרת התחרות נותן בזאת המשתתף לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות בפרסומי המשתתף כמנהג בעלים וכבעל זכויות היוצרים ביחד ולחוד עם המשתתף ללא כל הגבלה ובלבד שמדובר בשימוש סביר.

3. מתכונת התחרות

3.1 בתום תקופת התחרות, וועדה שתוקם על ידי החברה בהשתתפות מנכל"ית החברה ושני עובדים/ות נוספים/ות לבחירה יבחרו את הפוסט הזוכה. 
3.2 לוועדה יוקנה שיקול הדעת הבלעדי לפסול פוסטים מהשתתפות בתחרות בין היתר בשל הקבוע בסעיפים 2.5-2.6 לעיל.

4. תנאים לזכייה

4.1 על כל משתתף, לעמוד בארבעה תנאים מצטברים לזכייה בפרס:
4.1.1 שיתקיימו בו כל תנאי הזכאות הנקובים בסעיף 2 לעיל והוא ביצע את כל הפעולות הקבועות בסעיף 2 לעיל; 
4.1.2 המשתתף לא הודיע לחברה אודות רצונו לפרוש מהתחרות;
4.1.3 הפוסט שהועלה על ידו נבחר על ידי הוועדה;
4.1.4 נתן את הסכמתו להוראות תקנון זה;

5. מימוש הזכייה

5.1 הזכיה בפרס הינה אישית. לפיכך, הפרס יוענק אך ורק למי שיעמוד בתנאים הקבועים בתקנון זה. 
5.2 למרות כל האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות המשתתף הזוכה בהגרלה, לפי בקשתו של זוכה כלשהו, אשר יעמוד בתנאים שיקבעו על ידי החברה בעניין זה.
5.3 מימוש הזכייה בפרס הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה. החברה אינה אחראית למימוש הזכייה בפרס על ידי הזוכה בו.
5.4 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף ו/או לשנות בדרך כלשהי את הפרס בו זכה (בפרס אחר או בסכום כספי).
5.5 לחברה עומדת האפשרות להציע לזוכה פרס אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ורק הסכמתו בכתב של הזוכה תקנה לחברה לשנות את הפרס. יוער, כי היה וישונה הפרס בהתאם להסכמת הזוכה, כי אז לאף משתתף בתחרות לא תהיה כלפי החברה טענה מכל מין וסוג בעניין זה, לרבות אילו היה יודע על הפרס "החדש" היה משתתף בתחרות מלכתחילה.
5.6 למען הסר כל ספק הפרס יוענק למשתתף שביצע את התיוג ולא למשתתף ה- "בסטי".
5.7 הפרס ישלח לבית המנצח בתחרות.

6. הגבלה על השתתפות

6.1 ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך התחרות, עוזריו, ספקיו הקבועים ומנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהמנויים לעיל. "בן משפחה", לעניין זה משמעו: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. 

7. פרסום התחרות והתוצאות

7.1 החברה תפרסם את דבר קיומה של התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות רק בעמוד הפייסבוק של החברה.
7.2 החברה תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכה והבסטי בכל אפיק פרסומי ועל פי שיקול דעתה וזאת מבלי לשלם תמורה כלשהי. 

8. פרסום התקנון

8.1 עותק מתקנון זה ניתן לקבל במהלך תקופת התחרות בדוא"ל וזאת בפניה מסודרת לכתובת הדוא"ל של החברה [email protected] (נא לציין בכותרת "אירוע יום הולדת 47") ללא תשלום. 

כללי

8.2 האמור בתקנון זה לעיל בלשון זכר או נקבה נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל במסמך זה בלשון זכר/נקבה – אף לשון נקבה/זכר במשמע, ולהיפך.
8.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
8.4 בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.